Blogg

Värdet av övervakning för digitala tjänster inom offentlig verksamhet

AdobeStock_76635994

Digitalisering ställer allt högre krav på det IT-stöd som levereras från IT-avdelningarna runt om i landet.

Kritiska samhällsfunktioner i form av IT-tjänster förväntas bara fungera och vara tillgängliga hela tiden och i många fall dygnet runt.

Driftorganisationen och framförallt driftövervakningen, består vanligtvis av en eller flera plattformar som gemensamt tillhandahåller en holistisk kontroll över allt från nätverk, hårdvara, mjukvarukomponenter och funktionskontroller.

Tillsammans levererar de en kritisk funktion för verksamheten som en konkurrenskraftig tjänsteleverantör för morgondagens organisation och dess förvaltningar.

Allt för ökad effektivitet och kvalitet av leveransen för samhällskritiskt it-stöd.

Kontinuitet av IT-tjänster

Bra arkitektur är en av grundpelarna och förutsättningen för en väl fungerande IT-tjänst. Men när olyckan väl är framme är det viktigt att agera omgående, eller i ännu bättre fall ha frigjort tid för att arbeta proaktivt och faktiskt förhindra en driftstörning.

En bra grund som ger kvalitet i de larm som genereras och minskar risken att viktiga signaler missas på grund av brus. Med ökad träffsäkerhet kan medarbetarna arbeta mer proaktivt med de indikationer som eventuellt kan orsaka en driftstörning.

Kombinationen av proaktivt arbete och prediktiv analys ger organisationen förutsättningar att säkerställa en hög tillgänglighet för de digitala tjänster som förvaltas.

Helikopterperspektiv - i molnet och på marken

I en föränderlig värld där ny teknik ständigt introduceras är det viktigt att ha en övervakning som är flexibel men samtidigt hållbar. Leveransen mot kund sker inte längre primärt från det egna datacentret utan ofta i kombination med publika eller privata molntjänster.

Genom att kombinera och integrera övervakning av teknikspecifika system och applikationer - oavsett var de står mot en central insamlingspunkt ger det en översikt av hälsa, prestanda och händelser av kritiska IT-komponenter utifrån er leverans mot verksamheten.

Övervakningsplattformen blir också ett centralt integrationsnav för tillgänglighet och prestanda, redo för morgondagens utmaningar.

Kontroll & styrning för ökad kvalitet

Att kontrollera att komponenter är tillgängliga är en självklar funktion för övervakning. Men att också säkerställa de riktlinjer som finns framtagna kring efterlevnad och styrning är nödvändigt för att bibehålla kontroll och säkerhet.

Övervakningsplattformen är en central punkt där efterlevnadsprinciper kan säkerställas ur ett driftperspektiv.

Istället för att ha individuella silos som säkerställer att antivirus, backup, systemuppdateringar och omstarter sköts enligt de förordningar som finns uppsatta, kan driftövervakningen övergripande säkerställa att uppkopplade enheter uppfyller kraven.

Att alla övervakade enheter inventeras gör också att förändringar registreras och spåras. Detta är något som kan användas vid till exempel servicefönster och är en kritisk faktor om odokumenterade förändringar genomförts.

I kombination med de funktionstjänster som finns uppsatta säkerställs att inga onödiga avbrott inträffar och tillsammans möjliggör en ökad kvalitet genom hela ledet av leveransen

Förbättrad trovärdighet gentemot verksamheten

Interna IT-avdelningar utsätts konstant för konkurrensmätningar mot externa parter. Den största fördelen gentemot andra konkurrenter är dess närhet till verksamheten. Att prata samma språk och förstå när kunderna upplever problem skapar en värdefull transparens mellan parterna och stärker förtroendet som IT-leverantör.

Övervakning ur ett tjänsteperspektiv är ett viktigt led för att medarbetare som arbetar med driftrelaterade frågor skapar sig en helhetsbild över det IT-stöd som levereras utifrån kundernas behov och perspektiv.

Att säkerställa tillgänglighet av tekniska komponenter, utföra funktionella verifikationer i kombination med att gruppera dem under en och samma IT-leverans, ger berörd personal en snabb förståelse över driftpåverkan, samtidigt som det möjliggör och uppmuntrar till uppföljning och avrapportering.

Möjliggör förbättring och utveckling

Att utföra repetitiva arbetsuppgifter, dagligen genomföra manuella kontroller och regelbundet utföra brandutryckningar tar värdefull tid från medarbetare och kan vara en stressfaktor, arbetsuppgifter som från ett driftövervakningsperspektiv i många fall går att reducera.

Istället för att manuellt genomföra kontroller för att säkerställa funktionaliteten kan dessa automatiseras ur ett funktions- och åtgärdsperspektiv hela tiden, dygnet runt på ett och samma sätt.

Detta bidrar till ett bättre och mer attraktiv arbetsplats för existerande och framtida medarbetare, där man ger bättre förutsättning att arbeta med förbättring och utveckling.

Redo att ta steget mot en modern IT-drift?

Gör rätt från början - spara tid och pengar

Med dokumenterad erfarenhet från ledande specialister inom området kan ni få stöttning i införandet av framtidens IT-drift. Utan att behöva uppfinna hjulet på nytt kan ni dra nytta av färdiga rutiner och processer samt samlade erfarenheter från några av Sveriges mest framgångsrika organisationer inom IT-drift.

En driftavdelnings arbetssätt och utmaningar liknar varandra i stora hänseenden med vissa avvikelser, men många fördelar finns genom att återanvända de delar som andra implementerat med stor framgång.

I slutändan så handlar det om att få ett fungerande arbetssätt, en teknisk plattform och kompetens för att lyckas med de ständigt ökade kraven på driftavdelningen på det mest kostnadseffektiva sätt.

Optimerade drift- och utvecklingskostnader

Genom att arbeta enligt en gemensam modell för drift och utveckling som delas av flera organisationer kan ni dra nytta av erfarenheter som fångas upp längs vägen. Istället för att ha djup kompetens och förståelse hos varje organisation och med moment som ofta kan vara resurskrävande kan dessa insatser delas mellan olika organisationer.

Paket som utvecklas för att övervaka eller automatisera specifika applikationer eller tekniska komponenter kan nyttjas av flera parter. Många har idag flertalet applikationer och/eller teknologier från samma leverantör.

Dra lärdom av varandra med vårt kundnätverk

Det är inte bara teknisk kompetens eller väl fungerande rutiner som gör att man har förutsättningarna att lyckas. Många organisationer arbetar idag enligt någon form av ramverk för att styra sin IT. Ramverk kan tolkas på många olika sätt. Genom att dela era erfarenheter och lära från andra kan ni välja rätt strategi influerat av vad andra lyckas med eller undvika fallgropar.

Utöver delade erfarenheter får ni möjligheten att delta på lokala användarträffar, utbildningar samt vårt årliga evenemang där användare och leverantörer samlas för att ta del av nyheter och annan värdefull information.

Ämnen: Digital Operations Automatisering